Miljöklass-Silver

Silvermåsen

Företaget har visat engagemang för miljöarbetet och sorterar aktivt ut material ur avfallet för material- och energiåtervinning. Verksamheten prioriterar miljön och sorterar i dag ut 4 materialslag för återvinning. Det långsiktiga målet för verksamheten är att ha en så liten negativ miljöpåverkan som möjligt. Bolaget skall verka för ökad återanvändning och återvinning av material ur avfallet i enlighet med EU och Naturvårdsverkets direktiv.

Kundreferenser

Nedan beskriver vi några kunder som har uppnått TÅVs silverklassificering. Dessa företag visar ett växande miljöengagemang, man arbetar förebyggande genom att minska den totala mängden avfall och genom att maximera material- och energiåtervinning. Detta görs framförallt genom att sätta upp konkreta delmål, där slutgiltiga målet är att nå en så låg miljöpåverkan som möjligt. Verksamheten sorterar ut en stor mängd återvinningsbart material och arbetar även aktivt tillsammans med TÅV för att löpande optimera avfallsströmmarna i syfte att spara på miljön, och minska den totala avfallskostnaden.

 

Mäster Anders
Den klassiska kvarterskrogen på Kungsholmen med en av Stockholms godaste hamburgare har även ordning och reda i soprummet. Mäster Anders sorterar i dagsläget ut fyra stycken återvinningsmaterial och uppfyller därför TÅVs silverklassificering.

 

Vad innebär det att bli miljöklassificerad av TÅV?

Ett företag som miljöklassificerar sin verksamhet i samarbete med TÅV har tagit ett steg mot lägre miljöpåverkan. Bolaget vill visa personal, kunder och leverantörer att man värnar om miljön och att konkreta mål för miljöarbetet existerar. Man är en aktiv aktör i ett större kretslopp som lever upp till EU:s mål att minska resursanvändningen och främja en praktisk tillämpning av avfallshierarkin. Resurseffektivitet handlar bland annat om att utnyttja vår natur så ändamålsenligt och effektivt som möjligt, så att samhällsnyttan ökar och miljöpåverkan minskar.

 

Avfallshierarkins fem steg:

  • Förebyggande
  • Förberedelse för återanvändning
  • Materialåtervinning
  • Annan återvinning, till exempel energiåtervinning
  • Bortskaffande, till exempel förbränning eller deponering

 

Vinster med miljöklassificeringen

Detta agerande leder till att de totala utsläppen av växthusgaser minskar. Genom den ökade materialåtervinningen har vi kunnat ersätta nyproduktion av olika material som metaller, glas och plast. På detta vis minskar utsläppen av växthusgaser samtidigt som vi sparar resurser. Vidare kan förbränning av avfall ersätta fossila bränslen, vilket också minskar utsläppen av växthusgaser.