Miljöklassificering

Visa ditt engagemang – Bli miljöklassificerad!

Jordens resurser är begränsade. Hittills har det funnits en stark koppling mellan mängden avfall, ekonomisk tillväxt och miljöpåverkan. Avfallsmängderna har ökat när konsumtionen ökat och klimatet har försämrats, vår utmaning är att bryta denna koppling. Tekniken ger oss möjligheter att bättre utnyttja materialet och energin som finns i avfallet. Mindre avfall leder till lägre totalkostnader. Att förebygga uppkomsten till avfall och att återvinna material eller utvinna energi ur avfallet ger miljövinster som ofta är betydande. TÅVs miljöklassificering är ett sätt att formulera kvantitativa mål på er verksamhet och att tillsammans aktivt sträva mot bättre miljö.

 

Milstenar för miljöarbetet

För att göra det enkelt och tydligt har vi satt upp 3 milstenar för verksamheters miljöarbete. Det skall bli enkelt för anställda och kunder att följa verksamhetens miljöengagemang och verka för ökad återvinning. Detta görs framförallt genom att sätta upp konkreta delmål, det slutgiltiga målet är att nå så låg negativ miljöpåverkan som möjligt. TÅV erbjuder alla ett samarbete. Det börjar med ett möte där vi besöker er och svarar på frågor kring avfallshantering. Vi pratar miljö och återvinning och kommer med konkreta råd till hur er verksamhet skall kunna spara på miljön samt minska den totala avfallskostnaden.

 

GULDMÅSEN

Företaget har visat stort engagemang för miljöarbetet och sorterar i största möjliga omfattning ut material ur avfallet för material- och energiåtervinning. Verksamheten prioriterar miljön och sorterar i dag ut 6 materialslag för återvinning. Bolaget arbetar även aktivt med att minska svinn genom att optimera beställningar och minska den totala avfallsmängden. Det långsiktiga målet för verksamheten är att ha en så liten negativ miljöpåverkan som möjligt. Bolaget skall verka för ökad återanvändning och återvinning av material ur avfallet i enlighet med EU och Naturvårdsverkets direktiv.

Läs mer om att bli Guldklassificerad »

 

 

 

SILVERMÅSEN

Företaget har visat engagemang för miljöarbetet och sorterar aktivt ut material ur avfallet för material- och energiåtervinning. Verksamheten prioriterar miljön och sorterar i dag ut 4 materialslag för återvinning. Det långsiktiga målet för verksamheten är att ha en så liten negativ miljöpåverkan som möjligt. Bolaget skall verka för ökad återanvändning och återvinning av material ur avfallet i enlighet med EU och Naturvårdsverkets direktiv.

Läs mer om att bli Silverklassificerad »

 

 

 

 

BRONSMÅSEN

Företaget har visat engagemang för miljöarbetet och påbörjat utsortering av material ur avfallet för material- och energiåtervinning. Verksamheten prioriterar miljön och sorterar i dag ut 2 materialslag för återvinning. Det långsiktiga målet för verksamheten är att ha en så liten negativ miljöpåverkan som möjligt. Bolaget skall verka för ökad återanvändning och återvinning av material ur avfallet i enlighet med EU och Naturvårdsverkets direktiv.

 

Läs mer om att bli Bronsklassificerad »

 

 

 

Vad innebär det att bli miljöklassificerad av TÅV?

Ett företag som miljöklassificerar sin verksamhet i samarbete med TÅV har tagit ett steg mot lägre miljöpåverkan. Bolaget vill visa personal, kunder och leverantörer att man värnar om miljön och att konkreta mål för miljöarbetet existerar. Man är en aktiv aktör i ett större kretslopp som lever upp till EU:s mål att minska resursanvändningen och främja en praktisk tillämpning av avfallshierarkin. Resurseffektivitet handlar bland annat om att utnyttja vår natur så ändamålsenligt och effektivt som möjligt, så att samhällsnyttan ökar och miljöpåverkan minskar.

 

Avfallshierarkins fem steg:

  • Förebyggande
  • Förberedelse för återanvändning
  • Materialåtervinning
  • Annan återvinning, till exempel energiåtervinning
  • Bortskaffande, till exempel förbränning eller deponering

 

Vinster med miljöklassificeringen

Detta agerande leder till att de totala utsläppen av växthusgaser minskar. Genom den ökade materialåtervinningen har vi kunnat ersätta nyproduktion av olika material som metaller, glas och plast. På detta vis minskar utsläppen av växthusgaser samtidigt som vi sparar resurser. Vidare kan förbränning av avfall ersätta fossila bränslen, vilket också minskar utsläppen av växthusgaser.

 


 

Visa era kunder att ni sköter er återvinning

Om ni uppnått TÅV’s miljöklassificering så finns det möjlighet att visa detta genom att placera TÅV’s miljöklassificeringsemblem direkt på er hemsida. Följ länkarna nedan för mer information.

 

Guldmåsen ->

Silvermåsen ->

Bronsmåsen ->